Privacy Verklaring van het HJN Horeca Invest BV

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy na te leven. Dit privacybeleid vertelt u over onze online verzameling en gebruik van gegevens. De voorwaarden van dit beleid zijn van toepassing op deze Website ("Site") en zijn onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van de Website, tenzij andere voorwaarden zijn gespecificeerd in een formulier of contract dat aan u is verstrekt door HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53789075, geregistreerd op het adres Rixt van Doniastraat 19, 9163 GR Nes (Ameland), btw-nummer NL851018555B01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van het HJN Horeca Invest BV h/o logement Overzee en op elk gebruik van de website www.overzee.nl en onderliggende webpagina's (verder: de 'website'), e-mail reserveringen@overzee.nl of Info@overzee.nl (verder: e-mail) of telefoon +31519543003. hetzij online of offline.

Door deze Site te gebruiken, begrijpt u en gaat u akkoord met de voorwaarden van dit beleid. Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee, ("Hotel", "ons", "wij", "onze"). De Site is bedoeld voor gebruik in Nederland en in het buitenland. Voor gegevensbeschermingsdoeleinden is HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee, de verantwoordelijke voor de verwerking en, tenzij anders vermeld, ook de verwerker van de gegevens. Verzamelde informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard en kan worden opgeslagen, verwerkt, geraadpleegd en gebruikt in rechtsgebieden waarvan de privacywetgeving anders en minder beschermend kan zijn dan die van uw eigen rechtsgebied.

Verzamelen van uw persoonlijke informatie
Wanneer u deze Site bezoekt, kunnen bepaalde soorten informatie, zoals de Website die u naar ons heeft verwezen, uw IP-adres, browsertype en -taal en toegangstijden, automatisch worden verzameld als onderdeel van de werking van de Site. Wij kunnen ook navigatie-informatie verzamelen, waaronder informatie over de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere handelingen die in verband met de Site worden verricht.

Wij kunnen uw bezoek- en navigatiegegevens combineren met de persoonlijke gegevens die u verstrekt. U kunt er altijd voor kiezen geen persoonlijke informatie te verstrekken, maar als u daarvoor kiest, zijn bepaalde producten en diensten mogelijk niet voor u beschikbaar.

Persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw naam en contactgegevens) wordt verzameld wanneer u ervoor kiest om via de Site met ons in contact te treden, zoals bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen of informatie aan te vragen.

Gebruik van uw persoonlijke informatie
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens om de Site te beheren en te verbeteren, om diensten en informatie aan u te leveren, om onze klanten beter te begrijpen, om betere producten en diensten te leveren, om inhoud weer te geven die is aangepast aan uw locatie en voorkeuren, om ons te helpen bij de administratie van de Site, zoals bij het oplossen van problemen, het opsporen van fraude, het oplossen van geschillen, en voor alle doeleinden die door HJN Horeca Invest BV h/o

Logement Overzee noodzakelijk of vereist worden geacht om de Gebruiksvoorwaarden van de Website en andere voorwaarden die van toepassing zijn op enig deel van de Site te handhaven.

Wij kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om met u te communiceren. Wij kunnen transactiegerelateerde communicatie sturen. Wij kunnen u ook nieuwsbrieven of marketingberichten sturen om u te informeren over nieuwe producten of diensten of andere informatie die van belang kan zijn. Als u geen marketingcommunicatie wenst te ontvangen, dient u de instructies voor het afmelden in elke communicatie te volgen. Houd er rekening mee dat, als u ervoor kiest geen marketingcommunicatie te ontvangen, u wel transactie- of rekeningcommunicatie blijft ontvangen (bijvoorbeeld bevestigingse-mails en rekeningafschriften), indien van toepassing.

Door ons verzamelde persoonlijke informatie kan worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of enig ander land waar wij of onze dienstverleners of agenten faciliteiten hebben. Door deze Site te gebruiken, stemt u in met een dergelijke overdracht van informatie buiten uw land.

Delen van uw persoonlijke informatie
Behalve zoals bekendgemaakt in dit privacybeleid, delen wij uw persoonsgegevens niet met derden.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met dienstverleners die namens ons diensten verlenen. Deze bedrijven of personen mogen alleen de persoonlijke informatie verkrijgen die zij nodig hebben om de dienst te verlenen. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van de informatie en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken.

Informatie over onze gebruikers, inclusief persoonlijke informatie, kan openbaar worden gemaakt als onderdeel van een fusie, overname of verkoop van het bedrijf en/of zijn activa, evenals in het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of curatele, in welk geval persoonlijke informatie zou worden overgedragen als een van de bedrijfsmiddelen van het bedrijf.

Wij behouden ons het recht voor om uw persoonlijke informatie, zonder kennisgeving, bekend te maken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien wij te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een juridisch proces, te reageren op claims, of de rechten, eigendom of veiligheid van ons bedrijf, werknemers, gebruikers of het publiek te beschermen.

Veiligheid van uw persoonlijke informatie
Hoewel wij de absolute veiligheid van uw persoonlijke informatie niet kunnen garanderen, nemen wij alle commercieel redelijke stappen en maatregelen om deze veilig te houden en te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking door het volgen van algemeen aanvaard veiligheidsbeleid en -regels. Wij kunnen echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeoorloofde toegang tot of verlies van persoonlijke informatie, ondanks onze inspanningen.

Voorkeuren voor persoonlijke informatie
Wij respecteren uw recht om keuzes te maken over het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke informatie. Als u op enig moment besluit dat u geen marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@overzee.nl.

Als u ervoor kiest geen marketingcommunicatie te ontvangen, weet dan dat u mogelijk wel transactie- of rekeningcommunicatie (bijv. bevestigingse-mails en rekeningafschriften) kunt blijven ontvangen, indien van toepassing.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
U kunt HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzeeat te allen tijde aanschrijven om details te verkrijgen over de persoonlijke informatie die wij over u hebben op het volgende adres: Rixt van Doniastraat 19, 9163 GR Nes (Ameland).

Vermeld uw naam en adres en een korte beschrijving van de informatie waarvan u een kopie wenst, zodat wij uw gegevens gemakkelijker kunnen terugvinden.

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te bevestigen voordat wij u de gegevens verstrekken die wij over u hebben. Wij kunnen een vergoeding vragen om de redelijke administratiekosten te dekken.

Gebruik van cookies en andere
HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee kan "cookies" gebruiken om u in staat te stellen u aan te melden bij onze diensten en om uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies bevatten informatie, waaronder persoonlijke informatie die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan u heeft verstrekt. De informatie die cookies verzamelen kan bestaan uit de datum en tijd van uw bezoek, informatie die u hebt verstrekt bij het abonneren op een communicatie of het aanmelden voor een dienst, en uw navigatiegeschiedenis.

In sommige gevallen kunnen onze externe dienstverleners cookies gebruiken op onze Site. Wij hebben geen toegang tot of controle over deze cookies. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik van cookies door HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee en niet op het gebruik van cookies door derden.

U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt uw browserinstellingen meestal wijzigen om cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u zich niet kunt aanmelden of geen gebruik kunt maken van interactieve functies van onze Site en diensten die afhankelijk zijn van cookies.

Naast cookies kunnen wij ook andere technologieën gebruiken, waaronder afbeeldingen van één pixel op onze Site en in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven. Deze kleine elektronische afbeeldingen helpen ons te bepalen hoeveel gebruikers bepaalde pagina's hebben bezocht of berichten of nieuwsbrieven hebben geopend. Wij gebruiken deze afbeeldingen niet om persoonlijke informatie te verzamelen.

Controle van e-mail
Wij verstrekken e-mailadressen op de Site waarmee u contact met ons kunt opnemen. Om te controleren op virussen en de aanwezigheid van ongepaste inhoud, behouden wij ons het recht voor om al het materiaal en de informatie die via ons systeem wordt verzonden te onderscheppen, te controleren en te inspecteren.

Minderjarigen
Het is niet onze bedoeling diensten aan te bieden aan of persoonlijke informatie te vragen of te verzamelen van personen jonger dan 18 jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, dient u deze site niet te gebruiken of informatie in te voeren.

Links
Wij kunnen linken naar websites met een ander privacybeleid en andere praktijken dan de hier vermelde. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het beleid of de praktijken van dergelijke gelinkte sites en raden u aan zich daarvan op de hoogte te stellen voordat u ze gebruikt.

Disclaimers
HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee neemt commercieel redelijke voorzorgsmaatregelen om dit privacybeleid na te leven. Niettemin, in het geval dat wij niet voldoen aan alle voorwaarden in dit privacybeleid, gaat u ermee akkoord, door het gebruik van deze site en door het indienen van informatie op deze site, dat uw enige en exclusieve rechtsmiddel tegen HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee zal zijn om ons onmiddellijk de behandeling van uw informatie in de toekomst te laten corrigeren in overeenstemming met dit privacybeleid en om iedereen aan wie HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee rechtstreeks informatie heeft overgedragen op de hoogte te stellen van de juiste informatie of om het gebruik van dergelijke informatie te staken.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijst HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en divisies elke andere verplichting, aansprakelijkheid of garantie jegens u af voor elke andere handeling, niet-handelen, nalaten of andere activiteit die niet in overeenstemming is met dit privacybeleid.

In geen geval zal HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee haar dochterondernemingen, filialen en divisies, of hun leveranciers of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige directe, bijzondere, incidentele, indirecte, economische, gevolg- of strafschade (inclusief, zonder beperking, verlies van gegevens of verlies van gebruik schade of gederfde winst) die voortvloeit uit of verband houdt met dit privacybeleid, of het niet naleven ervan door HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee haar dochterondernemingen, filialen en divisies, of hun leveranciers of licentiegevers, zelfs indien HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee haar dochterondernemingen, filialen en divisies, of hun leveranciers of licentiegevers in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van enige schade. Deze paragraaf is alleen van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie
Dit privacybeleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, en alle geschillen, claims en andere zaken in verband met dit privacybeleid zullen in overeenstemming met deze wetten worden bepaald.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij behouden ons het recht voor de voorwaarden van dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen, zullen wij de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan het beleid aanpassen. Als er wezenlijke veranderingen zijn in deze verklaring of in de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, zullen wij u daarvan op de hoogte stellen door hier of op onze homepage duidelijk een kennisgeving van dergelijke veranderingen te plaatsen, of door u een e-mail te sturen. Wij raden u aan om dit beleid te lezen telkens wanneer u onze site bezoekt.

Contactinformatie
Als u vragen of zorgen heeft over dit privacybeleid of als u om wat voor reden dan ook denkt dat HJN Horeca Invest BV h/o Logement Overzee zich niet aan deze principes heeft gehouden, neem dan contact met ons op via e-mail: reserveringen@overzee.nl of Info@overzee.nl (verder: e-mail) of telefoon +31519543003. Ter attentie van Harald Neumann.